Nowości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

  • Zarejestruj się

Aktualności

Źródła nie znaleziono

Pomoc materialna dla uczniów - ogólne informacje

Pomoc materialna dla uczniów z najbiedniejszych rodzin ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych działań jest także zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. Dlatego w ramach pomocy materialnej dzieci korzystają z dodatkowych zajęć edukacyjnych, dostają podręczniki szkolne, czy posiłki w szkolnej stołówce. Dzięki takim działaniom biedniejsze dzieci mają takie same szanse na zdobycie dobrego wykształcenia jak ich rówieśnicy z zamożniejszych rodzin.

Formy pomocy materialnej dla uczniów z rodzin ubogich reguluje ustawa o systemie oświaty. Rozdział 8 ustawy "Pomoc materialna dla uczniów" szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane uczniom:

Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 316 zł na osobę miesięcznie. W ramach stypendium uczeń może się ubiegać o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, jak zakup podręczników czy przyborów szkolnych. Wysokość przyznanego stypendium waha się od 44,80 zł do 112 zł miesięcznie.

O zasiłek szkolny może się ubiegać uczeń, który "przejściowo" znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, podobnie jak stypendium szkolne, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym tyle, że tą formę pomocy uczeń może otrzymać raz lub kilka razy do roku. Wysokość tego zasiłku to pięciokrotność zasiłku rodzinnego tj. 280 zł.

 

UCHWAŁA Nr XXVII/150/2005

RADY GMINY w BARANOWIE

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baranów.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Pomocą socjalną (stypendia i zasiłki szkolne ) dla uczniów uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy o systemie oświaty i zamieszkujących na terenie gminy Baranów udzielana będzie na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Pomoc socjalną przyznaje Wójt Gminy ze środków finansowych przewidzianych na ten cel każdorazowo w budżecie gminy.

2. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się do 5% kwoty, o której mowa w ust. 1.

§ 3

1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek uprawnionych osób bądź z urzędu.

2. Wzory wniosku o przyznanie pomocy stanowią załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały (wniosek o przyznanie stypendium szkolnego zał. Nr 2, wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego zał. Nr 3 ) .

§ 4

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, które zostały złożone do dnia 31 stycznia 2005 r., będą realizowane za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Szymańczak

 

prawne paragraf Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst ogłoszony
prawne paragraf Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity

prawne paragraf

Uchwła Nr XXVII/150/2005 RADY GMINY w BARANOWIEz dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baranów.

 

Teksty aktów prawnych zostały pobrane z
Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu RP.

 

Uwaga ! Wszystkie zamieszczone pliki mają format PDF.

Aby je odczytać i wydrukować należy mieć zainstalowany na komputerze program Acrobat Reader.

(Aby pobrać program kliknij TU)

Pomoc materialna dla uczniów - ogólne informacje

Pomoc materialna dla uczniów z najbiedniejszych rodzin ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych działań jest także zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. Dlatego w ramach pomocy materialnej dzieci korzystają z dodatkowych zajęć edukacyjnych, dostają podręczniki szkolne, czy posiłki w szkolnej stołówce. Dzięki takim działaniom biedniejsze dzieci mają takie same szanse na zdobycie dobrego wykształcenia jak ich rówieśnicy z zamożniejszych rodzin.

Formy pomocy materialnej dla uczniów z rodzin ubogich reguluje ustawa o systemie oświaty. Rozdział 8 ustawy "Pomoc materialna dla uczniów" szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane uczniom:

Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 316 zł na osobę miesięcznie. W ramach stypendium uczeń może się ubiegać o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, jak zakup podręczników czy przyborów szkolnych. Wysokość przyznanego stypendium waha się od 44,80 zł do 112 zł miesięcznie.

O zasiłek szkolny może się ubiegać uczeń, który "przejściowo" znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, podobnie jak stypendium szkolne, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym tyle, że tą formę pomocy uczeń może otrzymać raz lub kilka razy do roku. Wysokość tego zasiłku to pięciokrotność zasiłku rodzinnego tj. 280 zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja