UCHWAŁA Nr XXVII/150/2005

RADY GMINY w BARANOWIE

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baranów.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Pomocą socjalną (stypendia i zasiłki szkolne ) dla uczniów uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy o systemie oświaty i zamieszkujących na terenie gminy Baranów udzielana będzie na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Pomoc socjalną przyznaje Wójt Gminy ze środków finansowych przewidzianych na ten cel każdorazowo w budżecie gminy.

2. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się do 5% kwoty, o której mowa w ust. 1.

§ 3

1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek uprawnionych osób bądź z urzędu.

2. Wzory wniosku o przyznanie pomocy stanowią załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały (wniosek o przyznanie stypendium szkolnego zał. Nr 2, wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego zał. Nr 3 ) .

§ 4

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, które zostały złożone do dnia 31 stycznia 2005 r., będą realizowane za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Szymańczak