Ogłoszenia GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

  • Zarejestruj się

Aktualności

Źródła nie znaleziono

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARANOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armii Krajowej 89.

1. Stanowisko pracy

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba kandydatów do wyłonienia - 1 osoba

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3) wykształcenie określone w „Regulaminie wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
    Społecznej w Baranowie" – Zarządzenie Nr 01/2009 Kierownika GOPS w Baranowie z dnia 20 maja 2009 r.:

    - wyższe + staż pracy 2 lata

    - średnie + staż pracy 4 lata

4) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
    skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

6) znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce:

a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

c) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

d) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

e) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

7) znajomość biegłej obsługi komputera i sprzętu biurowego

3. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

2) wskazana znajomość zagadnień dotyczących egzekucji w administracji,

3) kreatywność, samodzielność, systematyczność i dokładność,

4) łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,

5) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność,

6) gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje zagadnienia z zakresu postępowania

administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, ustawy o świadczeniach

rodzinnych, ustawy o udzielaniu pomocy osobom uprawnionym do alimentów, udostępniania

informacji gospodarczych, w szczególności:

- przyjmowanie, kompletowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalanie prawa

do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

- prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno- rentowych

i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,

- wprowadzanie danych z wniosków do programów informatycznych,

- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz pism ,

- prowadzenie odpowiednich teczek i dokumentacji świadczeniobiorców,

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z komornikami,

Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy,

- przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników,

- sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, sprawozdań, zapotrzebowania

na środki finansowe,

- doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi

i zarządzeniami.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na

przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.

zm.),

2) kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata

w przypadku trwającego stosunku pracy,

3) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz

korzystania w pełni z praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać

w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze

jednego etatu,

7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (referencje, zaświadczenia

o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.- poświadczone przez kandydata za

zgodność z oryginałem).

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów - w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego", do dnia 31 sierpnia 2014 r. (decyduje data faktycznego wpływu) lub pocztą elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz.U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie kolejnego etapu rekrutacji – rozmowie kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej GOPS w Baranowie oraz na tablicy ogłoszeń.

                                                                                                          Kierownik GOPS
                                                                                                          w Baranowie

                                                                                                          Halina Tomczyszyn


 

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja