Ogłoszenia GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

  • Zarejestruj się

Aktualności

Źródła nie znaleziono

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów

Określenie stanowiska: pracownik socjalny, stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa na czas określony od 01 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wymiar czasu pracy – pełny etat

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, 96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 89

zatrudni osobę do świadczenia:

specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Wymagane kwalifikacje:

1. Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Rodzaj umowy: umowa zlecenia.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w wymiarze 6-8 godzin tygodniowo.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów

w godzinach :

• poniedziałek, wtorek, czwartek – 8.00-16.00,

• środa – 8.00 -17.00,

• piątek – 8.00-15.00,

a także telefonicznie: ( 46 ) 856 03 17 bądź drogą mailową : gops Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ofertę należy złożyć do 31 stycznia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie.

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

1. Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 89

tel/fax 0 46/ 856 03 17

e-mail: gops_baranow@ poczta.onet.pl

2. Przedmiot zamówienia

Zapewnienie schronienia i opieki dla osób bezdomnych, potrzebujących pomocy

i starszych z terenu gminy Baranów

3. Termin realizacji zamówienia

od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

5. Inne istotne warunki zamówienia

Zapewnienie czterech posiłków dziennie, odzieży stosownie do pory roku,

niezbędnej opieki lekarskiej, dowozu osób niepełnosprawnych do specjalistów,

pomocy w sprawach formalno-prawnych.

6. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA" ( zał.nr.2).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na schronienia dla osób bezdomnych, potrzebujących pomocy i starszych z terenu gminy Baranów".

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 89

tel/fax 0 46/ 856 03 17

e-mail: gops__baranow@ poczta.onet.pl

lub faksem pod nr 46 856 03 17

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 2012-12-12 do godz. 15.00.

Halina Tomczyszyn

Kierownik GOPS

w Baranowie

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

1. Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 89

tel/fax 0 46/ 856 03 17

e-mail: gops_baranow@ poczta.onet.pl

2. Przedmiot zamówienia

Zakup usług na wykonanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków

jednodaniowych dla uczniów Zespołu Szkół w Baranowie, Zespołu Szkół

w Bożej Woli, Zespołu Szkół w Kaskach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Golach w ilości ok. 70 sztuk dziennie

3. Termin realizacji zamówienia

02 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

5. Inne istotne warunki zamówienia

W skład usługi wchodzi:

1) przygotowanie posiłków:

3 razy w tygodniu drugie danie ze sztuką mięsa (100 g) wraz z surówką ,

kompotem lub sokiem,

2 razy w tygodniu zupa z wkładką mięsną i pieczywo + owoce lub jogurt lub

słodka bułka + sok

2) zapewnienie naczyń i sztućców

3) przywiezienie i rozdanie posiłków w niżej wymienionych szkołach:

Zespół Szkół w Baranowie, Zespół Szkół w Bożej Woli, Zespół Szkół

w Kaskach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golach.

6. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA" ( zał.nr.2).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zakup usług na wykonanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Zespołu Szkół w Baranowie, Zespołu Szkół w Bożej Woli, Zespołu Szkół w Kaskach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golach ".

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 89

tel/fax 0 46/ 856 03 17

e-mail: gops_baranow@ poczta.onet.pl

lub faksem pod nr 46 856 03 17

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 2012.12.12 do godz. 12.00.

Halina Tomczyszyn

Kierownik GOPS

W Baranowie

Baranów, dnia 2011.12.05

GOPS-8112-3/1/2/2011

Ogłoszenie o zakupie usług

na wykonanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków

jednodaniowych w szkołach na terenie gminy Baranów

1. Zamawiajacy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie reprezentowany przez:

P. Halinę Tomczyszyn

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 89

tel/fax 0 46/ 856 03 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

województwo mazowieckie,

powiat grodziski.

2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro (art. 4, pkt 8 ustawy Pzp.)

„Zakup usług na wykonanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków

jednodaniowych dla uczniów Zespołu Szkół w Baranowie, Zespołu Szkół w Bożej

Woli, Zespołu Szkół w Kaskach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golach na

potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie"

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja