Ogłoszenia GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

  • Zarejestruj się

Aktualności

Źródła nie znaleziono

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARANOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armii Krajowej 89.

1. Stanowisko pracy

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba kandydatów do wyłonienia - 1 osoba

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3) wykształcenie określone w „Regulaminie wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
    Społecznej w Baranowie" – Zarządzenie Nr 01/2009 Kierownika GOPS w Baranowie z dnia 20 maja 2009 r.:

    - wyższe + staż pracy 2 lata

    - średnie + staż pracy 4 lata

4) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
    skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

6) znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce:

a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

c) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

d) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

e) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

7) znajomość biegłej obsługi komputera i sprzętu biurowego

3. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

2) wskazana znajomość zagadnień dotyczących egzekucji w administracji,

3) kreatywność, samodzielność, systematyczność i dokładność,

4) łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,

5) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność,

6) gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje zagadnienia z zakresu postępowania

administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, ustawy o świadczeniach

rodzinnych, ustawy o udzielaniu pomocy osobom uprawnionym do alimentów, udostępniania

informacji gospodarczych, w szczególności:

- przyjmowanie, kompletowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalanie prawa

do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

- prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno- rentowych

i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,

- wprowadzanie danych z wniosków do programów informatycznych,

- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz pism ,

- prowadzenie odpowiednich teczek i dokumentacji świadczeniobiorców,

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z komornikami,

Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy,

- przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników,

- sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, sprawozdań, zapotrzebowania

na środki finansowe,

- doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi

i zarządzeniami.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na

przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.

zm.),

2) kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata

w przypadku trwającego stosunku pracy,

3) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz

korzystania w pełni z praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać

w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze

jednego etatu,

7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (referencje, zaświadczenia

o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, itp.- poświadczone przez kandydata za

zgodność z oryginałem).

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów - w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego", do dnia 31 sierpnia 2014 r. (decyduje data faktycznego wpływu) lub pocztą elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz.U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie kolejnego etapu rekrutacji – rozmowie kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej GOPS w Baranowie oraz na tablicy ogłoszeń.

                                                                                                          Kierownik GOPS
                                                                                                          w Baranowie

                                                                                                          Halina Tomczyszyn


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

1. Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 89

tel/fax 0 46/ 856 03 17

e-mail: gops_baranow@ poczta.onet.pl

2. Przedmiot zamówienia

Zakup usług na wykonanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dwudaniowych dla uczniów Zespołu Szkół w Baranowie, Zespołu Szkół w Bożej Woli, Zespołu Szkół w Kaskach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golach w ilości ok. 60 sztuk dziennie

3. Termin realizacji zamówienia

02 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w czasie trwania nauki w szkołach

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia

W skład usługi wchodzi:

1) przygotowanie posiłków dwudaniowych -zupa na wywarze mięsnym lub warzywnym oraz drugie danie z

    surówką o wartości odżywczej i kalorycznej zgodnej z wymogami obowiązującymi w żywieniu dzieci i

    młodzieży dla grupy wiekowej od 7 do 16 lat.

    Jadłospis powinien opierać się na wykorzystaniu sezonowości występowania produktów,

     z wykorzystaniem mięsa wieprzowego, filetów z kurczaka i filetów rybnych.

     Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być urozmaicone,

    sporządzone z pełnowartościowych produktów.

2) zapewnienie naczyń i sztućców

3) dostarczenie i rozdanie posiłków w niżej wymienionych szkołach:

Zespół Szkół w Baranowie, Zespół Szkół w Bożej Woli, Zespół Szkół w Kaskach, Zespół

Szkolno-Przedszkolny w Golach.

6. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA".

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zakup usług na wykonanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dwudaniowych dla uczniów Zespołu Szkół w Baranowie, Zespołu Szkół w Bożej Woli, Zespołu Szkół w Kaskach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golach ".

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 89

tel/fax 0 46/ 856 03 17

e-mail: gops_baranow@ poczta.onet.pl

lub faksem pod nr 46 856 03 17

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 2014.08.29 do godz. 12.00.

                                                                                              2014.08.19            Halina Tomczyszyn

                                                                                                                            Kierownik GOPS

                                                                                                                            w Baranowie

                                                                                         ....................................................................

                                                                                        (data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

Załącznik - druk oferty

 

                                                                     ZAPYTANIE OFERTOWE


 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót

budowlanych

1. Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 89

tel/fax 0 46/ 856 03 17

e-mail: gops_baranow@ poczta.onet.pl

2. Przedmiot zamówienia

Zakup usług na wykonanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dwudaniowych dla

uczniów Zespołu Szkół w Baranowie, Zespołu Szkół w Bożej Woli, Zespołu Szkół w Kaskach,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golach w ilości ok. 70 sztuk dziennie

3. Termin realizacji zamówienia

02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w czasie trwania nauki w szkołach

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia

W skład usługi wchodzi:

1) przygotowanie posiłków dwudaniowych -zupa na wywarze mięsnym lub warzywnym oraz

drugie danie z surówką o wartości odżywczej i kalorycznej zgodnej z wymogami

obowiązującymi w żywieniu dzieci i młodzieży dla grupy wiekowej od 7 do 16 lat.

Jadłospis powinien opierać się na wykorzystaniu sezonowości występowania produktów,

z wykorzystaniem mięsa wieprzowego, filetów z kurczaka i filetów rybnych.

Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być

urozmaicone, sporządzone z pełnowartościowych produktów.

2) zapewnienie naczyń i sztućców

3) dostarczenie i rozdanie posiłków w niżej wymienionych szkołach:

Zespół Szkół w Baranowie, Zespół Szkół w Bożej Woli, Zespół Szkół w Kaskach, Zespół

Szkolno-Przedszkolny w Golach.

6. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA"

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zakup usług na wykonanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dwudaniowych dla uczniów Zespołu Szkół w Baranowie, Zespołu Szkół w Bożej Woli, Zespołu Szkół w Kaskach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golach ".

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 89

tel/fax 0 46/ 856 03 17

e-mail: gops_baranow@ poczta.onet.pl

lub faksem pod nr 46 856 03 17

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 2013.12.12 do godz. 12.00.

                                                                            2013.12.03                       Halina Tomczyszyn

                                                                                                                     Kierownik GOPS

                                                                                                                    w Baranowie

                                                                                                            ....................................................................

                                                                                                          (data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

 

Załącznik druk oferty

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARANOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armii Krajowej 89.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba kandydatów do wyłonienia - 1 osoba

Szczegółowa informacja o naborze dostępna jest na stronie Biuletynu informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

 

 

 

                                                                                                    Baranów, 2013.07.05

Zaproszenie do złożenia oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Baranowie informuje o możliwości zatrudnienia psychologa celem poprowadzenia na terenie gminy Baranów zajęć indywidualnych i grupowych w łącznej ilości 49 godzin zegarowych (30 godzin warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, 14 godzin warsztatów psychologicznych indywidualnych, 5 godzin warsztatów psychologicznych grupowych) z grupą 7-osobową Uczestników Projektu POKL 7.1.1 „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów” w wieku aktywności zawodowej  15 - 64 lat w terminie  od 25 lipca  2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku. Uczestnikami Projektu są  osoby  bezrobotne, niepracujące, nieaktywne  zawodowo w tym niepełnosprawne, zagrożone  wykluczeniem społecznym.

Oferta zatrudnienia kierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe uzupełnione szkoleniami lub kursami z zakresu umiejętności trenerskich  oraz doświadczenie, pozwalające na pracę z w/w kategorią osób.

Celem zatrudnienia psychologa a jednocześnie przedmiotem zawartej z taką osobą umowy będzie prowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych ( nauka umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, umiejętności społecznych takich jak: rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, wyrażanie opinii, efektywne radzenie sobie z własnym i cudzym stresem, techniki relaksacyjne i inne sposoby kontroli stresu, kierowanie własnym rozwojem a opór przed zmianami) oraz aktywnego poszukiwania pracy tj. autoprezentacja swojej osoby z uwzględnieniem wyglądu, zachowania i wypowiadania się, zarządzanie sobą w czasie, opracowanie CV, listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, praca zespołowa itp.

Planowana praca na terenie gminy Baranów w dniach od poniedziałku do piątku  w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin dziennie:  łącznie 49 godzin  zegarowych w okresie od 25 lipca 2013 roku  do 31 sierpnia 2013 roku.

Składanie ofert:

Ofertę  (zał. Nr 1) należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie ul. Armii Krajowej 89
- przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 89
(W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do
  zamawiającego a nie data stempla pocztowego).

- faxem na numer: (46) 856 03 17
- w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22.07.2013 roku.

Do oferty (zał. Nr 1) muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy (zał. Nr 2);
b) oświadczenie personelu projektu (zał. Nr 3);
c) inne dokumenty (np. kopie dyplomów, certyfikatów  i zaświadczeń poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe).

Wyniki rozstrzygnięcia zostaną umieszczone na stronie internetowej http/www.gops-baranow.pl do dnia 31 sierpnia 2013r.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.                                                                                                           Kierownik GOPS w Baranowie
                                                                                                           Halina Tomczyszyn

 


                                                                                                           Załącznik Nr 1

 

OFERTA

 

Oferuję poprowadzenie w gminie Baranów zajęć indywidualnych i grupowych w łącznej ilości 49 godzin zegarowych z grupą 7-osobową Uczestników Projektu POKL 7.1.1 „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów” w wieku aktywności zawodowej 15 - 64 lat,
w terminie od 25 lipca 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku, w dniach od poniedziałku do piątku, w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin dziennie.

 

Usługę wykonam według następującej ceny:

 

49 godzin x ..............zł brutto / 1 godzinę usługi = …………………zł brutto.

 

Ocenie podlega cena brutto.

 

W przypadku przyjęcia oferty do realizacji zobowiązuję się do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

Adres dla zawiadomień:

1) Faks ……………………………….

2) E-mail ……………………………..

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.............................

2.............................

3..............................

 

 

...................................dn........................2013r.

 

 

                                                                            ...................................................

                                                                                               ( podpis )

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

 

                                                                                                                                           Załącznik nr 2

FORMULARZ KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO

 

Imię (imiona)

 

 

Nazwisko

 

 

Data i miejsce urodzenia

 

 

Numer ewidencyjny PESEL

 

 

Numer NIP

 

 

Seria i nr dowodu osobistego, przez kogo wydany

 

 

Adres stałego zameldowania

 

 

Adres do korespondencji

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

E-mail

 

 

 

Nazwa ukończonej uczelni

 

 

Nazwa wydziału uczelni, kierunek, uzyskany dyplom magistra lub inżyniera w dziedzinie, w ramach której ekspert składa wniosek o wpis na listę ekspertów

 

Rok ukończenia studiów

 

 

Wykształcenie uzupełniające

 

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 

Okres zatrudnienia

Miejsce pracy

Miejscowość

Stanowisko i zakres obowiązków

 

 

 

 

 

W tym doświadczenie zawodowe związane z wdrażaniem zadań na rzecz aktywnej integracji realizowanej w ramach projektów systemowych Priorytetu VII ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej PO KL:

 

Okres zatrudnienia

Miejsce pracy

Miejscowość

Stanowisko i zakres obowiązków

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

 

Prawdziwość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem

 

………………………, dnia ………………….

 

                                                                                       podpis …………………………

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 

                                                                                                                                                       Załącznik nr 3

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

 

 

Adres zamieszkania

 

 

Telefon, adres e-mail

 

 

 

OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU

 

Podejmując się realizacji obowiązków w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFSw ramach POKL oświadczam, co następuje:

Jestem / Nie jestem* zaangażowany/a w realizację zadań w więcej niż jednym projekcie lub więcej niż jednego zadania w ramach jednego projektu w ramach NSRO.

 

Zaangażowanie w realizację zadań w innych projektach, w inne zadania w ramach przedmiotowego projektu oraz moje pozostałe obowiązki pracownicze wynikające z innych umów nie wykluczają możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych mi zadań.

 

Łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godzin miesięcznie.

 

Zobowiązuję się do prowadzenia ewidencji godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ww. umów zawartych w ramach projektów NSRO oraz do udostępniania ww. ewidencji godzin w okresie realizacji zadań w ramach danego projektu Beneficjenta.

 

 

 

                                                                              …………………………………………………………

                                                                     Data i podpis składającego oświadczenie

 

 

W przypadku zaistnienia zmiany w powyższym stanie rzeczy, który potwierdza niniejsze oświadczenie, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania strony umowy o zaistniałych zmianach.

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 ust. 1 Kodeksu Karnego, oświadczam, iż dane powyższe oświadczenia są zgodne z prawdą i są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

                                                                                            ………………………………………………………………..

     Data i podpis składającego oświadczenie

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja