Baranów, 2015.03.16

Zaproszenie do złożenia oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie informuje o możliwości zatrudnienia konsultanta ds. poradnictwa zawodowego celem poprowadzenia na terenie gminy Baranów zajęć indywidualnych i grupowych w łącznej ilości 20 godzin zegarowych z grupą

5-osobową Uczestników Projektu POKL 7.1.1 „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów" w wieku aktywności zawodowej 15 - 64 lat w terminie od 20 kwietnia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku. Uczestnikami Projektu są osoby bezrobotne, niepracujące, nieaktywne zawodowo w tym niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Oferta zatrudnienia kierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe uzupełnione szkoleniami lub kursami z zakresu umiejętności trenerskich, licencje zawodową doradcy zawodowego oraz doświadczenie, pozwalające na pracę z w/w kategorią osób.

Celem zatrudnienia konsultanta ds. poradnictwa zawodowego a jednocześnie przedmiotem zawartej z taką osobą umowy będzie w ramach zajęć indywidualnych i grupowych przygotowanie grupy 5-osobowej do efektywnego poruszania się na rynku pracy po rozpoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (analiza rynku pracy, elementy prawa pracy, ćwiczenia dot. rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzanie bilansu samooceny w zakresie predyspozycji wartości, umiejętności i wiedzy oraz zainteresowań, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, komunikacja werbalna i niewerbalna, podstawy obsługi komputera, praca zespołowa itp.).

Umowa zlecenie zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Planowana praca na terenie gminy Baranów w dniach od poniedziałku do piątku w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin dziennie: łącznie 20 godzin zegarowych w okresie od 20 kwietnia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku.

Składanie ofert:

Ofertę (zał. Nr 1) należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie ul. Armii Krajowej 89

- przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 89 (W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego a nie data stempla pocztowego).

- faxem na numer: (46) 856 03 17

- w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 31.03.2015 roku.

Do oferty (zał. Nr 1) muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy (zał. Nr 2);

b) oświadczenie personelu projektu (zał. Nr 3);

c) inne dokumenty (np. kopie dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe).

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

                                                                                                                            Kierownik GOPS w Baranowie

                                                                                                                            Halina Tomczyszyn

Załacznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3