Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację szkolenia zawodowego  „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych” dla 2 osób w ramach Projektu POKL 7.1.1 w 2015 r. pt. „Człowiek najlepszą inwestycją-aktywna  integracja w Gminie Baranów”

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie zawiadamia, że:
na zapytanie ofertowe odpowiedziały 2 firmy.

Oferta Nr 1 – Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  ul. Osiedle Słoneczne 14
Łączna cena brutto wykonania usługi 2 138,00 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 1 069,00 zł.

Oferta Nr 2 - Zakład Doskonalenia Zawodowego 00-252 Warszawa ul. Podwale 13
Łączna cena brutto wykonania usługi 6 800,00 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 3 400,00 zł.

Firma Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  ul. Osiedle
Słoneczne 14
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu ofertowym -  pkt V zapytania ofertowego.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez  Zakład Doskonalenia Zawodowego
00-252 Warszawa ul. Podwale 13 która zaoferowała łączną kwotę 6 800,00 zł  za wykonanie usługi.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane wykonanie
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Koordynator Projektu
Halina Tomczyszyn