Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerową obsługą programów fakturujących Symfonia Handel

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację szkolenia zawodowego  „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerową obsługą programów fakturujących Symfonia Handel” dla
1 osoby w ramach Projektu POKL 7.1.1 w 2015 r. pt. „Człowiek najlepszą inwestycją-aktywna  integracja w Gminie Baranów”

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie zawiadamia, że:
na zapytanie ofertowe odpowiedziały 3  firmy.

Oferta Nr 1 – Centrum Kształcenia Ustawicznego SUKCES w Radomiu, ul Szewska 28/3a, 26-600 Radom
Łączna cena brutto wykonania usługi 3 291,00 zł.

Oferta Nr 2 - Neo Consulting & Investment Sp. z o.o. 61-306-Poznań ul. Porzeczkowa 47
Łączna cena brutto wykonania usługi 3 840,00 zł.

Oferta Nr 3 - Zakład Doskonalenia Zawodowego 00-252 Warszawa ul. Podwale 13
Łączna cena brutto wykonania usługi 5 900,00 zł.

Firmy:
1. Centrum Kształcenia Ustawicznego SUKCES w Radomiu, ul Szewska 28/3a, 26-600 Radom
2. Neo Consulting & Investment Sp. z o.o. 61-306-Poznań ul. Porzeczkowa 47

nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu ofertowym -  pkt V zapytania ofertowego.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Zakładowi Doskonalenia Zawodowego 00-252 Warszawa ul. Podwale za cenę  5 900,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane wykonanie
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Koordynator Projektu
Halina Tomczyszyn